Home / Terms and Conditions

Terms and Conditions

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Dialed In MTB 

 

Gevestigd aan Angelenweg 117C, 5349 TG Oss, Nederland

 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54740436

 

Inhoudsopgave

 

Artikel 1. Definities………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

 

Artikel 2. Toepasselijkheid……………………………………………………………………………………………………………………….. 1

 

Artikel 3. Aanbiedingen…………………………………………………………………………………………………………………………… 2

 

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst…………………………………………………………………………………………….. 2

 

Artikel 5. Levering…………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

 

Artikel 6. Leveringstermijnen…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

 

Artikel 7. Onderzoek en reclamaties……………………………………………………………………………………………………………. 3

 

Artikel 8. Garantie…………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

 

Artikel 9. Facturatie en betaling…………………………………………………………………………………………………………………. 4

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud………………………………………………………………………………………………………………. 5

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid…………………………………………………………………………………………………………………….. 5

 

Artikel 12. Verjaringstermijn……………………………………………………………………………………………………………………… 6

 

Artikel 13. Overmacht……………………………………………………………………………………………………………………………. 6

 

Artikel 14. Vrijwaring……………………………………………………………………………………………………………………………… 6

 

Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze………………………………………………………………………………………………….. 6

 

Artikel 16. Wijziging en uitleg van de voorwaarden…………………………………………………………………………………………… 6

 

 

Artikel 1. Definities

 

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende

 

betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 

 1. Koper: de natuurlijk of rechtspersoon die Producten van Verkoper afneemt en wederpartij bij de Overeenkomst metVerkoper in de zin van artikel 6:231 sub c BW.

 

 1. Order: het plaatsen van een bestelling tot het leveren van Producten en/of Diensten door Koper bij Verkoper.

 

 1. Overeenkomst: de afspraak tussen Verkoper en Koper op basis waarvan Verkoper Producten aan Koper levert tegen

 

 1. Partijen: Verkoper en Koper gezamenlijk.

 

 1. Producten: alle zaken die het onderwerp zijn van de Overeenkomst.

 

 1. Restocking Fee: kosten die door Verkoper op de 31edag na factuurdatum aan Koper in rekening worden gebracht indiende factuur niet binnen 31 dagen is voldaan. Deze kosten worden door Verkoper gemaakt doordat de Order – die op een eerder moment door Verkoper werd ingepakt en gereed gemaakt voor verzending – moet worden uitgepakt en opnieuw wordt opgenomen in de voorraad tot het moment dat de Koper aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Waarna de zaken wederom moeten worden ingepakt en gereed worden gemaakt voor verzending.

 

 1. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemenevoorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal(bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

 

 1. Verkoper: de wederpartij bij de Overeenkomst met Koper en gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin vanartikel 6:231 sub b BW.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Verkoper, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.

 

 

 

 

Versie: 08 mei 2018                                                                                                                                       Pag. 1 / 6

 

 1. Eventuele algemene voorwaarden van Koper, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

 

 1. Wanneer door Verkoper gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Koper kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Verkoper de onderhavige voorwaarden toepast.

 

 1. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Verkoper, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken. Deze derden kunnen jegens Koper een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van de aansprakelijkheid.

 

 1. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Verkoper in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Verkoper vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

 

 1. De Koper met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met Verkoper gesloten Overeenkomst in te stemmen.

 

 1. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de Koper en Verkoper gesloten Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.

 

Artikel 3. Aanbiedingen

 

 1. Alle aanbiedingen van Verkoper zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.

 

 1. Kennelijke fouten of verschrijvingen in het aanbod van Verkoper binden Verkoper niet.

 

 1. De prijzen in de aanbiedingen van Verkoper zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

 

 1. Het staat Verkoper vrij haar prijzen op ieder gewenst moment te wijzigen. Aanbiedingen gelden derhalve niet automatisch voor toekomstige Orders.

 

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

 

Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met Verkoper eerst dan tot stand nadat Verkoper een Order schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De orderbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Koper daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Verkoper slechts, indien deze door Verkoper schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 5. Levering

 

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan het door de Koper opgegeven afleveradres.

 

 1. De keuze van het transportmiddel is aan Verkoper, ook bij niet-franco zendingen, waarbij geen voorschriften voor de verzending door Koper zijn gegeven. Belemmeringen of tijdelijke verhinderingen in het vervoer met het gekozen vervoermiddel, verplichten niet tot het inschakelen van een ander transportmiddel.

 

 1. Indien Koper specifieke eisen met betrekking tot door Verkoper te gebruiken verpakkingen heeft, komen alle kosten voor het gebruik van deze verpakkingen voor rekening van Koper. Verpakkingsmaterialen worden door Verkoper niet teruggenomen.

 

 1. Indien het niet mogelijk blijkt de Producten aan de Koper te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de Koper, behoudt Verkoper zich het recht voor die Producten voor rekening en risico van Koper op te (doen) slaan, zonder dat daarmee enige aansprakelijkheid aan de zijde van Verkoper ontstaat voor beschadiging, waardevermindering, verlies of anderszins. Gedurende opslag geldt een termijn van 30 dagen waarbinnen Verkoper Koper in staat zal stellen de Producten alsnog te af te nemen of in ontvangst te nemen. Een en ander, tenzij Verkoper uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.

 

 1. Indien Koper ook na verloop van de in het vorige lid van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, verkeert Koper van rechtswege in verzuim en heeft Verkoper het recht de Overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schade, kosten of rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Leverancier is in voorkomend geval gerechtigd de Producten aan derden te verkopen of voor de uitvoering van andere overeenkomsten te gebruiken.

 

 

 

Versie: 08 mei 2018                                                                                                                                       Pag. 2 / 6

 

Het voorgaande laat de verplichting van Koper de overeengekomen koopprijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen, onverlet.

 

Artikel 6. Leveringstermijnen

 

 1. Indien Verkoper een termijn voor levering of de uitvoering van de Overeenkomst heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Koper Verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Leverancier dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

 

 1. Indien niet uit voorraad kan worden geleverd, is de leveringstermijn de periode, die de producent nodig heeft voor de fabricage van de bestelling; deze gaat in op de dag, waarop de Overeenkomst definitief tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering vereiste gegevens door Verkoper zijn ontvangen.

 

 1. Indien en voor zover naar het oordeel van Verkoper een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Verkoper het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

 1. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Verkoper aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Verkoper worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Verkoper zijn verstrekt, heeft Verkoper het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Koper in rekening te brengen.

 

 1. Het is Verkoper toegestaan Orders in gedeelten te leveren, elk gedeelte afzonderlijk te factureren en betaling te verlangen in overeenstemming met de geldende betalingsvoorwaarden.

 

Artikel 7. Onderzoek en reclamaties

 

 1. De Koper dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen met hetgeen is overeengekomen. Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde Producten dienen uiterlijk binnen 30 dagen na levering schriftelijk en vergezeld van de bijgeleverde pakbon bij Verkoper te worden ingediend. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de Koper aanvaard. De Koper dient de gebrekkige Producten ter beschikking van Verkoper te houden. Het indienen van een reclamatie schort de betalingsverplichting van de Koper ten aanzien van de betreffende Producten niet op.

 

 1. Mochten de Producten bij aankomst uitwendig waarneembaar beschadigd zijn, dan dient de Koper hieromtrent een schriftelijk voorbehoud te maken jegens de vervoerder door middel van een aantekening op het afleverbewijs en dient hij zulks, in afwijking hetgeen hieromtrent in lid 1 van dit artikel is bepaald, binnen 48 uur na ontvangst aan Verkoper te berichten.

 

 1. Tekeningen, technische beschrijvingen, modellen, stalen, monsters, afbeeldingen, kleuren, gewichten, maten en materiaalaanduidingen, worden door Verkoper te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in geleverde Producten met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de Koper geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.

 

 1. De gebrekkige Producten kunnen uitsluitend worden geretourneerd, nadat vooraf overleg met één van de verkoopmedewerkers van Verkoper heeft plaatsgehad.

 

 1. Koper heeft onder geen beding vóór of na levering recht op reclamatie, schadevergoeding, dan wel ontbinding van de Overeenkomst met Verkoper, indien Koper de Producten aanwendt voor doeleinden waarvoor de gekochte Producten niet bedoeld zijn of wanneer de Koper de Producten aantoonbaar verkeerd heeft gebruikt. Hieronder mede begrepen schade aan eigendommen van derden, die is ontstaan door verkeerd gebruik van de Producten door de Koper.

 

Artikel 8. Garantie

 

 1. Door Verkoper wordt uitsluitend garantie op de door Verkoper verkochte Producten verleend indien en slechts voor zover dit schriftelijk is overeengekomen. De garantie die wordt verleend is in alle gevallen zgn. “Carry In – Carry Out” garantie, hetgeen inhoudt dat Koper ingeval van garantie altijd zelf zorg moet dragen voor het aanbieden van de Producten onder garantie aan de door Verkoper aangewezen beoordelende partij. En na herstel/vervanging dient Koper de Producten wederom zelf op te halen op het door Verkoper aangewezen geografisch adres.

 

 1. Zaken die ter reparatie, vervanging of ter beoordeling onder garantie aan Verkoper worden vervoerd of toegezonden, blijven te allen tijde voor risico van Koper, ongeacht wie de wijze van transport of verzending heeft bepaald en ongeacht wie de kosten daarvan voor zijn rekening neemt.

 

 

 

Versie: 08 mei 2018                                                                                                                                       Pag. 3 / 6

 

 1. Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 7 is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van Verkoper genoegzaam is aangetoond dat de Producten ondeugdelijk zijn, zal Verkoper de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken Producten kosteloos opnieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken Producten, hetzij de betreffende Producten te repareren, hetzij Koper een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen, tenzij bij schriftelijke overeenkomst door Verkoper en Koper uitdrukkelijk anders mocht zijn overeengekomen.

 

 1. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal Verkoper ter zake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal Verkoper tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.

 

 1. Indien Verkoper Producten aan Koper aflevert welke Verkoper van toeleveranciers heeft verkregen, is Verkoper nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van Koper gehouden dan waarop Verkoper ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.

 

 1. Indien Producten, geleverd onder fabrieks- of importeursgarantie, worden geretourneerd ter beoordeling van de garantie door de betrokken fabrikant of importeur, zullen de kosten, welke daarbij eventueel voor Verkoper ontstaan, aan de Koper in rekening worden gebracht. Transport of verzending van de betreffende ter beoordeling, vervanging of reparatie geschiedt voor rekening en risico van Koper.

 

 1. Mocht de Koper eventuele reparaties of aanpassingen zonder voorafgaande toestemming van de Verkoper verrichten of door derden laten verrichten, zal Verkoper niet gehouden zijn om zijn garantieverplichtingen na te komen. Tevens geldt dit indien er door Koper of gelieerde partijen oneigenlijk gebruik van de Producten heeft plaatsgevonden, waaronder in ieder geval verstaan wordt: ieder gebruik waarvoor het Product redelijkerwijs of volgens de gebruikershandleiding niet bestemd is.

 

Artikel 9. Facturatie en betaling

 

 1. Verkoper is gerechtigd om bij aanvang van de Overeenkomst volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling van de Koper te verlangen. Vooruitbetalingen dienen onverwijld na de totstandkoming van de Overeenkomst te worden voldaan en worden op de (laatste) factuur in mindering gebracht.

 

 1. In geval van leveringen aan het buitenland, ontvangt de Koper een pro-forma factuur. Zodra deze pro-forma factuur volledig is voldaan, wordt de Order verzonden en ontvangt de Koper de definitieve factuur.

 

 1. Indien is overeengekomen dat betaling geschiedt door middel van factuur of pro forma factuur, dient de betaling van facturen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige verrekening of korting, op een door Verkoper aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

 

 1. Indien Verkoper de betaling niet tijdig voldoet:

 

 1. ontvangt de Koper 14 dagen na factuurdatum een eerste herinnering van Verkoper;

 

 1. ontvangt de Koper 21 dagen na factuurdatum een tweede herinnering van Verkoper;

 

 1. ontvangt de Koper 31 dagen na factuurdatum een laatste aanmaning van Verkoper waarbij € 35,00 excl. BTW administratiekosten in rekening zullen worden gebracht alsmede een Restocking Fee ter hoogte van 20% van het orderbedrag;

 

 1. wordt de vordering 38 dagen na factuurdatum ter incasso overgedragen aan een door Verkoper aan te wijzen incassogemachtigde.

 

 1. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de Koper van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.

 

 1. De Koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Verkoper maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de Koper. In dat geval is de Koper een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Indien de werkelijk door Verkoper gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.

 

 1. Indien de Koper niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Verkoper bevoegd de nakoming van de jegens de Koper aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Verkoper het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Koper te twijfelen.

 

 1. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling van de Koper of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van Verkoper en de verplichtingen van de Koper jegens Verkoper onmiddellijk opeisbaar.

 

 

 

 

 

Versie: 08 mei 2018                                                                                                                                       Pag. 4 / 6

 

 1. Indien de Koper uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Verkoper heeft, dan ziet de Koper af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de Koper (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

 

 1. Alle door Verkoper geleverde Producten blijven eigendom van Verkoper tot op het moment dat de Koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper uit hoofde van enige met Verkoper gesloten Overeenkomst tot het leveren van Producten en/of het verrichten van werkzaamheden en/of Diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke Overeenkomst daaronder begrepen.

 

 1. Een Koper die als wederverkoper optreedt, is niet gerechtigd de Producten die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Verkoper te verkopen of door te leveren, ook niet indien dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.

 

 1. Het is aan de Koper niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op Producten welke zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van Verkoper. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen Producten, zal de Koper Verkoper hiervan onverwijld op de hoogte stellen.

 

 1. Op de afgeleverde Producten die door betaling in eigendom van Koper zijn overgegaan en zich nog in handen van Verkoper bevinden, behoudt Verkoper zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in artikel 3:92 lid 2 BW vermelde, die Verkoper uit welke hoofde dan ook nog jegens de Koper mocht hebben.

 

 1. De Koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten gescheiden van andere Producten, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Verkoper te (doen) houden.

 

 1. De Koper is verplicht de Producten voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Verkoper op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van de Koper op verzekeraars van de Producten uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra Verkoper zulks wenst, door de Koper aan Verkoper stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Verkoper tegen de Koper.

 

 1. Voor leveringen die worden uitgevoerd naar Duitsland geldt aanvullend dat indien de Koper (mede) uit door Verkoper geleverde Producten een nieuwe za(a)k(en) vormt, de Koper die za(a)k(en) slechts voor Verkoper vormt en de Koper de nieuw gevormde za(a)k(en) voor Verkoper houdt totdat de Koper alle uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; Verkoper heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de Koper alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde za(a)k(en).

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 

 1. Indien Verkoper aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst (exclusief BTW) waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is onder alle omstandigheden beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Verkoper ter zake wordt uitgekeerd. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 

 1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

 

 1. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Verkoper aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Verkoper kunnen worden toegerekend.

 

 1. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 

 1. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade aan eigendommen van derden, arbeidsloon, materiaalkosten, schade door bedrijfsstagnatie, milieuschade en schade als gevolg van aantoonbaar, onjuist gebruik van de geleverde Producten.

 

 1. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

 1. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Verkoper.

 

 

 

 

 

 

Versie: 08 mei 2018                                                                                                                                       Pag. 5 / 6

 

Artikel 12. Verjaringstermijn

 

In alle gevallen is de termijn waarbinnen Verkoper tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot maximaal 1 jaar na levering van de betreffende Producten waarop de schade ziet of uit het gebruik waarvan de aansprakelijkheid voortvloeit.

 

Artikel 13. Overmacht

 

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

 

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Verkoper of de betrokken fabrikant of toeleverancier worden daaronder mede begrepen.

 

 1. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

 1. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

 1. Voor zoveel Verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk Overeenkomst.

 

Artikel 14. Vrijwaring

 

De Koper vrijwaart Verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst of het gebruik van de Producten schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Verkoper toerekenbaar is. Indien Verkoper uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Koper gehouden Verkoper zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de Koper in gebreke blijft ten aanzien van het nemen van adequate maatregelen, dan is Verkoper, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Verkoper en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Koper.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze

 

 1. Op alle door Verkoper gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 

 1. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige Overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut, met inachtneming van onderstaande bepalingen:

 

 1. het scheidsgerecht zal bestaan uit één arbiter;

 

 1. de plaats van arbitrage zal zijn ‘s-Hertogenbosch;

 

 1. de procedure zal worden in de Nederlandse taal.

 

Artikel 16. Wijziging en uitleg van de voorwaarden

 

 1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden alsmede in geval van strijd tussen de inhoud of uitleg van eventuele vertalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en de Nederlandse versie, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.

 

 1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versie: 08 mei 2018